மணமகள்.com என்பது இலங்கையிலும் மற்றும் புலம்பெயர் தேசங்களிலும் வசிக்கும் இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கான இணையவளி திருமண சேவையாகும்.

RegisterFAQ